Privacy Verklaring

Persoonsgegevens en privacy

1 Happy Family Life zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Happy Family Life neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

2 Happy Family Life acht het van groot belang om de door Koper en Bezoeker verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wanneer Koper en Bezoeker de Website bezoekt en/of een bestelling plaatst worden verschillende gegevens verzameld teneinde Koper en Bezoeker een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

3 De gegevens van Koper en Bezoeker worden door Happy Family Life geregistreerd in een database, die overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

4 De gegevens die door Happy Family Life worden verwerkt zijn enerzijds de gegevens die Koper zelf heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en de gegevens die van Koper worden gevraagd bij het doen van een bestelling via Bestelformulier. De door Koper verstrekte gegevens betreffen naam, adres, e-mailadres etc. Tevens kan Happy Family Life, indien Koper bijv. reageert op een actie of een prijsvraag, naar de naam, adres en woonplaats van Koper vragen.

5 De Website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Happy Family Life geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

6 Happy Family Life hanteert met betrekking tot de gegevens van Koper en Bezoeker een beveiligingsniveau die passend is bij de aard van de te beschermen gegevens. Dit wordt o.a. gedaan door gebruik van een firewall die er voor zorgt dat onbevoegden niet bij de gegevens van Koper kunnen komen. Happy Family Life draagt en aanvaardt terzake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

7 Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Happy Family Life zijn aangewezen binnen het kader van de hen opgedragen taken.

8 Tenzij Koper of Bezoeker daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend, zal Happy Family Life de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

9 Het staat Koper of Bezoeker immer vrij aan Happy Family Life te vragen welke gegevens over hem zijn verwerkt. Koper of Bezoeker heeft recht op inzage en verbetering van zijn gegevens. Indien Koper of Bezoeker zijn gegevens uit de database verwijderd wenst te zien, kan hij zulks schriftelijk of per e-mail aangeven. Mutaties worden zo spoedig mogelijk ingevoerd en verwerkt als technisch haalbaar is.

10 Indien Koper of Bezoeker aan Happy Family Life te kennen geeft geen directe commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail, SMS en dergelijke te willen ontvangen, zal Happy Family Life zulks respecteren, voor zover zulks in haar vermogen ligt.

Winkelwagen